New PhD scandal in Szeged (Új PhD-botrány Szegeden)

New PhD scandal in Szeged (Új PhD-botrány Szegeden)

Szerző: jhnnsclvn be január 22, 2014

A Szegedi Irodalomtudományi Doktori Iskolát ismételten feljelentették. A botrányban a Mészáros-ügyből jólismert személyek, Pál József rektorhelyettes és Balázs Mihály doktori iskolavezető érintettek. Balázs Mihály időhúzással akadályozta egy doktorandusz nyilvános védését, mert egyesek szerint a disszertációját, mások szerint a hallgató politikai nézeteit nem tartotta elég jónak. Hogy Balázs Mihály mit tart megfelelő színvonalú tudományos munkának, arról képet alkothatunk Szabó András MTA doktori értekezéséből, amelyet ez a most rendkívül finnyásnak mutatkozó irodalmár opponensként elfogadott. A mindössze 44 oldalas szöveg semmilyen tudományos értéket nem mutat fel: anekdotázó locsogás a feleség ösztökélő szavairól, nyugati vendéglátója dícséretéről, kolléganőkkel való csevegésről, mai autóstérképek előnyeiről a történelmi atlasszal szemben mediavista kutatások segédanyagaként stb. A Balázs Mihály szerint a legmagasabb tudományos igényeket kielégítő szöveg olvasható itt: . Balázs Mihály akkor sem hivatkozott minőségre, amikor a Károlin csalás miatt megbukott Mészáros Mártont 4 hónapon belül fogadta ugyanazzal a dolgozattal az általa vezetett Irodalomtudományi Doktori Iskolában, amit a törvény kizár. A Kari Doktori Tanács elnökeként Pál József sem emelt kifogást, sőt, személyesen szorgalmazta a csaló átvételét. Balázs Mihálynak nem volt minőségi kifogása egy olyan PhD-dolgozattal szemben, amely nem tartalmazott sem téziseket, sem összegzést, magyarán nem volt se füle, se farka, és az összedobált szövegrészek (egy fejezet Lutherről, egy fejezet Ravasz Lászlóról) között nem volt se motiváltság, se koherencia. A Károlira benyújtott, társzerzővel együtt is csak 13 oldalas dolgozat teljes szövege olvasható itt: . Balázs Mihály és Pál József – akkor még teljes egyetértésben – rekordsebességgel hajtották át Mészáros  disszertációnak nem nevezhető patchworkjét a védésen, sőt, az ott elért 80%-os eredményt – a törvények és az egyetemi doktori szabályzat ellenére – közös erővel 100%-ra hamisították.  Még a doktorandusz keresztnevét is meghamisították Mártonról Istvánra, mert a csalás miatt diszkvalifikált jelöltet az Országos Doktori Tanács adatbázisa saját nevén nem fogadta be a rendszerbe. Balázs most kezd minőségről papolni, Pál pedig törvényességről, holott Mészáros esetében egyiküket se érdekelte se a minőség, se a törvényesség. Sőt, jogi tanácsadójukat, Jakab Éva professzért sem. Mi okozhatja most az ellentétet a Mészáros-féle csalásban olyannyira egyetértő cinkosok között? A Népszabadság cikkének kicsengése szerint a politikai véleménykülönbség. Az egykori komcsi párttitkár, Pál, a hatalomváltással átsétált a jobboldalra, Balázs maradt a balon… – A szerk.

Hogy lesz durva egyetemi belharc egy József Attila-disszertációból?

Följelentette a rektornál a szegedi irodalomtudományi doktori iskolát az egyik doktorandusz, mert nem akarták nyilvános védésre engedni a József Attiláról írt gyenge disszertációját – ez volt a hír egyik verziója. A másik változat szerint a doktori iskola vezetője és egy másik professzor szándékosan késleltette a döntéseket, hogy a jelölt, akivel korábbi ellentétük is volt, kifusson a határidőből, és ne tudja megszerezni a tudományos fokozatot.

Tanács István| NOL| 2014. január 22. |11 komment

A költő szobra a rektori...

A költő szobra a rektori hivatal előtt. Ingoványos talajon
Fotó: Karnok Csaba

E cikk szerzőjének meggyőződése, hogy korábbi ellentétek és politikai szimpátiák is szerepet játszottak a konfliktusban. Mivel az érintettek nem kívántak nyilatkozni erről, pedig e nélkül a vita nem érthető meg teljes egészében, kénytelen vagyok ideírni, amit háttér-információként hallottam. A doktorjelölt, Zelena András éveken át a bölcsészkari hallgatói önkormányzat (hök) tagja, vezetője volt, egy időben pedig az egyetemi hallgatói önkormányzat (ehök) éléről átmenetileg leköszönni kényszerült, később visszakerült és ma is ehökelnök Török Márkot helyettesítette. A karon azóta jellemző az ellentét a hök és több meghatározó professzor között.

Ingoványos talajra téved, aki megpróbálja eldönteni, ki a jobboldali, ki a baloldali, pláne azzal összefüggésben, hogy a politikai szimpátia a tudományos minősítésre is hatást gyakorol-e. Csernus Sándor, a bölcsészkar dékánja nem is tartja szerencsésnek az érintettek „politikai címkézését”. Biztos abban, hogy nem a vélt vagy valós pártállás, hanem a szakmai meggyőződés és a tisztesség határozta meg ebben az ügyben is a szereplők véleményét. Megkockáztatom: lehetett valamennyi szerepe másnak is. Például annak, hogy a szereplők közül Zelena András a jobboldalhoz sorolható, a Fidesz–KDNP és a Jobbik önkormányzati képviselőinek döntése nyomán ő a szegedi városi televízió vezetője. A bölcsészkaron több baloldalinak vagy liberálisnak tartott kiváló professzor is dolgozik – többek között az irodalomtudományi doktori iskolában szerepet vállaló Balázs Mihály és Szajbély Mihály. A kari doktori tanács elnökét, Pál Józsefet ellenben a jobboldalhoz szokás sorolni, mint ahogyan a rektort, a lézerfizikus Szabó Gábor akadémikust is.

Zelena András azt mondja: hallgatóként a Szigeti Lajos Sándor professzor szeminaristájaként írt József Attila-dolgozatát kívánta doktori értekezéssé továbbfejleszteni. Szigeti azonban meghalt, mire ő 2007-ben megkezdte a doktori iskolát. Utána Olasz Sándor lett a témavezetője, ám ő is elhunyt. Most Virág Zoltán a mentora.

– Egy doktorjelölt számára emberileg és szakmailag is nagy veszteség, ha elveszíti a témavezetőjét – mondja Zelena András. – Egy új személy más irányt szab a dolgozatnak, másként motivál. Ráadásul én interdiszciplinárisabb alapokról közelítettem meg a témát. Dolgozatom József Attila művészetbölcseleti fejlődésével foglalkozik. Fontos szerepe van benne a trauma fogalmának és a pszichoanalitikus megközelítésnek. Figyelembe veszi az életrajzi eseményeket, de némileg el is tekint tőlük. Azt vizsgálom, külföldi szakirodalmat is használva, hogy József Attila költészetének alakulásában mit jelent az édesanyja elvesztésének traumája, mit a kommunista párt vagy az ateizmus hatása. XXI. századi megközelítést akartam adni, amely nóvumot jelent az irodalomtörténetben.

Zelena András 2007 és 2010 között volt doktoriskolás. Ötegészes átlaggal tette le az abszolutóriumot, és bejelentkezett doktori szigorlatra. Állítja: bő másfél évbe telt, mire kiírták a doktori szigorlat időpontját, amelyet 97 százalékos átlaggal teljesített.

HIRDETÉS

– A következő lépés az lett volna, hogy kijelöljék az opponenseket. Az a szokás, hogy ez a kari doktori tanács következő ülésén megtörténik – de nekem erre további háromnegyed évet kellett várnom. Az sem mindennapos, hogy egy mértékadó József-Attila-kutatótól előbírálatot kértek. Erre Péter László professor emeritust kérték föl, aki formailag és tartalmilag megfelelőnek ítélte a dolgozatot. Most már tényleg ki kellett volna tűzni a nyilvános védés időpontját, de akkor meg házi védést kértek. Sikeresen teljesítettem, de újabb három hónap telt el vele. A kari doktori tanács ülésén többször napirendre vették a kérdést, mégsem jelölték ki az opponenseket. Ezért írtam egy tértivevényes levelet Pál Józsefnek, a kari doktori tanács elnökének. Mellékeltem az igazolásokat az addigi eredményeimről, és az általam betartott terminusokról, és közöltem: attól tartok, önhibámon kívül kicsúszom a határidőből. Ezt követően kijelöltek három opponenst. Ez is szokatlan: harmadik opponenst csak akkor szoktak megnevezni, ha az első kettő között komoly véleménykülönbség van.

A rektor színre lép

– A rektor úr hogy került a képbe?

– Pál Józsefnek írtam a levelet, de egy példányt elküldtem belőle saját magamnak, hogy maradjon nyoma, egyet pedig az egyetemi iktatónak.

Pál József, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese, a bölcsészkari doktori tanács elnöke azt mondja erről: – Az irodalomtörténeti doktori iskola vezetője, Balázs Mihály professzor és Szajbély Mihály professzor kifogásokat írt, és a doktori iskola még 2013 júniusában is visszaadta az anyagot, hogy a jelölt a nyáron dolgozza át. Ha szeptemberre elkészül, és kijelölik az opponenseket, azoknak két hónapot kellett volna biztosítani az értékelésre. További három héttel előre meg kellett volna hirdetni a védés időpontját – ha a jelölt azt a halasztást elfogadja, akkor biztosan kifut az időből, és legalább két évig nem szerezhet fokozatot.

Szabó Gábor rektor is kapott levelet ez ügyben. Pál József is tájékoztatta, hogy a modern magyar irodalom alprogram vezetője, Virág Zoltán tanszékvezető docens terjesztette elő támogatóan Zelena András pályázatát. Elmondta, Péter László professor emeritus szintén támogató írásos véleményt adott be. Ugyanakkor Balázs és Szajbély professzorok, akik nem publikáltak József Attiláról, ellenkező véleményen voltak.

Határidők

– Jeleztem, hogy a doktori tanácsot kötik a jogszabályokban lefektetett határidők – mondja Pál József. – Ezek betartása a kari doktori tanács kötelezettsége és egyben jogi felelőssége is. Ebben az eljárásban a doktori iskola kötelezettsége az, hogy határidőn belül megküldje javaslatát a doktori tanácsnak. A kialakult helyzet a törvényes határidő elmulasztásával fenyegetett, a mulasztás pedig a kari doktori tanácsnak lett volna felróható. E testület ülésén abban állapodtunk meg, hogy megkérdőjelezhetetlen tudású külső József Attila-szakértőket kérünk fel opponensnek – többek között a legtekintélyesebbet, Tverdota Györgyöt.

Balázs Mihály, az irodalomtudományi doktori iskola vezetője szerint egyszerűen gyenge dolgozat volt a Zelenáé. A doktori iskola úgy döntött, hogy ebben a formájában nem bocsátható nyilvános védésre. A kari doktori tanács azonban – vélhetőleg a rektor nyomására – átnyúlt a doktori iskola feje fölött, és kijelölte az opponenseket. Szajbély Mihály szerint korábban nem volt rá példa, hogy egy nyilvánvalóan rossz dolgozatot ilyen vehemensen megpróbáltak volna átsegíteni.

Megkérdeztem Péter Lászlót is. Ő elfogadhatónak, bár nem kiemelkedőnek tartotta Zelena dolgozatát. Szerinte főleg Balázs Mihály akadékoskodott, akinek Péter László gyanúja szerint inkább a szerzővel, mint a dolgozattal volt baja.

Az idézett professzor

Péter László barátságos véleményét Szajbély Mihály annak tulajdonítja, hogy a jelölt jó hosszan idézett az idős professzor könyveiből. Hozzáteszi: nem plagizált, megjelölte a forrást, csak éppen nem tudni, mi értelme volt az egésznek, amikor saját gondolatot nem adott hozzá.

– Pál József szerint önök nem publikáltak a költőről, mégis fölül akarták bírálni a József Attila-szakértőt.

– Nagy gyakorlatunk van abban, hogy eldöntsük: egy dolgozat eleget tesz-e a tudományos munka általános kritériumainak. Ez nem tett eleget. Semmi más szempont nem játszott szerepet a döntésben – mondja Szajbély Mihály. – Azt, hogy megalapozottan döntöttünk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a dolgozat abban a formájában, ahogyan elbíráltuk, a minden kételyen felül álló külső szakértők szerint is alkalmatlan volt.

A rektor szerepe

Szabó Gábor rektor szerint a kari doktori iskolának nincs jogi lehetősége arra, hogy ha egyszer már befogadott egy disszertációt, akkor azt nem jelöli ki nyilvános védésre. Mondhatják, hogy rossz a dolgozat – a jelölt ezt legtöbbször a saját érdekében megfontolja, és visszavonja vagy átírja. De ha nem fogadja meg a figyelmeztetést, nem lehet elvonni a jogát, hogy nyilvános védésen védje meg a dolgozatát, már ha tudja. Ezután az egyetemnek kötelessége, hogy nyilvánosan hozzáférhetővé tegye a disszertációkat és az opponensi véleményeket. Így később is minden visszakereshető és megítélhető. Rektorként ő nem avatkozott bele a folyamatba, csak elmondta, mik a játékszabályok. Úgy van jól, hogy a jelöltnek joga legyen megbukni is.

– Nekem mindössze annyi szerepem volt, hogy javasoltam a kari doktori tanács elnökének: ne tegyük ki a doktori iskolát, az egyetemet annak, hogy a jelölt jogi úton szerezzen érvényt az érdekeinek – mondja a rektor.

Tverdota György és Bókay Antal, a két felkért külső szakértő egyaránt úgy foglalt állást: az akkori formájában a dolgozat nem üti meg a mércét. Ezután Zelena András önként visszavonta a dolgozatát – így már nem kell félnie, hogy kifut az időből. Tverdota György instrukcióinak megfelelően tavaly ősszel a jelölt átírta a szöveget, és újra megmutatta Tverdotának, aki szerint, ha még tovább alakít rajta, akkor sikeresen megvédhető lesz. Maga Tverdota György azonban nem szeretne opponens lenni, mert ő a Zelena disszertációjában megjelenő egész posztmodern gondolkodásmódot nem tartja termékenynek. Szerinte mások – például Kulcsár Szabó Ernő és az ő tanítványai – viszont el tudnák fogadni, úgyhogy Zelena Andrásnak inkább az volna az érdeke, ha őket hívnák meg a bírálóbizottságba.

Szajbély Mihály szerint felettébb különös, hogy az a szempont, miszerint a doktori iskola jogot sért, ha egy alkalmatlannak tartott dolgozatot nem enged nyilvános védésre, éppen Zelena András esetében merült fel először. Ő maga kételkedik benne, hogy jogilag ez így lenne, de ha mégis, akkor a doktori iskola tekintélye érdekében nem a színvonalból kellene engedni, hanem a szabályozáson változtatni.

– Péter László támogató előbírálata mellett a három kijelölt opponens közül az egyik már értékelt, és támogató véleményt fogalmazott meg. Ez így két támogató bírálat. Várom a továbbiakat. Ha megérkeznek, alávetem magam annak, ami bennük szerepel. Semmi mást nem szeretnék, csak azt, hogy én is ugyanolyan elbánásban részesüljek, mint a többi doktorjelölt – összegzi véleményét Zelena András.

Kimaradni a provincializmusból

Balázs Mihály professzor, tiltakozásul a rektor és a rektorhelyettes beavatkozása miatt, szóban lemondott az irodalomtörténeti doktori iskola vezetéséről. Mivel azonban folyamatban van a doktori iskola akkreditációjának megújítása, és az eljárásban őt jelölték meg vezetőnek, lemondását nem adta be írásban a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, mert az megzavarta volna a folyamatot. Ettől függetlenül fontolgatja távozását. Azt mondja erről:

– Túl sokszor maradtam már kisebbségben a véleményemmel. Jobb nekem távol lenni ettől a provincializmustól.

Infó: A cikk eredeti változata a 2014.01.22-i Népszabadságban olvasható.

Hozzászólás ehhez Szeged University | Címke: , | 58 Hozzászólások »

Reklámok

Bölcskei, a “bátor(i)” besúgó

The “holy” snitcher (Bölcskei, a bátor besúgó)

Szerző: jhnnsclvn be január 8, 2014

bolcskeihatoskartonnagy

Szerző: Bátori Gusztáv

A Magyar Református Egyház vezetőjének besúgó múltja nem mende-monda és nem rágalom, hanem tény. Bölcskei úgy intézte saját átvilágítását, hogy megvesztegette tartótisztjét, Szabó Béla rendőralezredest, hazudja azt róla, hogy nem jelentett. Ezzel az egyetlen, elfogulatlannak nem nevezhető tanúval “tisztázta” magát a debreceni kálvinista pápa az átvilágító bizottság előtt. Mondhatni, besúgó és tartótisztje kölcsönösen alibiztek egymásnak – közös érdekből.

Bölcskei Gusztávot 1986-ban szervezte be a Hajdú-Bihar megyei politikai rendőrség, a III/III alezredese, Szabó Béla hazafias (!) alapon – tehát önként és dalolva. Három évig jelentett „Bátori” fedőnéven titkos megbízottként, belső elhárító feladatokat hajtott végre a református egyház területén. A rendszerváltás hajnalán, 1989. július 4-én irattározták anyagát, mert nem járt el rendszeresen a kapcsolattartó tisztjével szervezett besúgó találkozókra.
Mindeddig nem volt bátorsága, hogy bevallja múltját, s bocsánatot kérjen azoktól a “testvéreitől”, akiket elárult. Máig tagad, hazudik. Sőt, nem átallotta beperelni a Református Élet szerkesztőit, és megítéltetni magának a Gödöllői Bírósággal (ahol Mészáros MarciPista rokonai az ügyészek) 1 millió forintos kártérítést rágalmazás okán, holott csak az igazság jelent meg róla a lapban: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/12/27/the-sentence-of-1-000-000-forint-worth-az-egymillio-forintos-mondat/
Noha a jelentései neki is, mint oly sok más, ma fontos funkciót betöltő közszereplőnek, “eltűntek”, ez a három éven át tartó foglalkoztatás önmagában bizonyíték az állambiztonsággal való együttműködésre. Három évig ugyanis senkit sem tartanak, ha nem jelent; az olyanokat egy-két hónap után kizárták.Továbbá a jelentés lehetett szóbeli is, amit magnóra vettek, vagy éppen a kapcsolattartó tiszt legépeltette, és utólag aláíratták az ügynökkel.
Püspökünk tehát éveken át szorgalmasan eljárt a titkos találkozókra (ahol nyilván nem csupán kártyázással és ivászattal múlatták az időt), 1989 nyarán pedig, amikor már látta a változás jeleit, azzal a sablonos módszerrel igyekezett szabadulni a kapcsolatától, hogy nem bukkant fel rendszeresen a “randevúkon”. Kizáratta magát, tehát egy darabig bejött neki a sunyi taktika… De már rég tudja róla mindenki, hogy a komcsi rendszer kollaboránsa volt, a rábízott nyáj árulója.

Hozzászólás ehhez HungarianCalvinistChurch | Címke: , | 22 Hozzászólások »

Véleményünk szerint ugyanilyen kartonja Kiss-Rigó Lászlónak is van, hiszen ő is besúgó volt, de ő is tagadja, akárcsak Bölcskei. A Kiss Rigó bűnösségét bizonyító iratokat is fel kellene kutatni, és felnyomni a netre. – Gálferences barátja


Kodácsy Tamás lelkész indoklás nélküli kirúgása a Károli Egyetemről

Pastor sacked without justification (Kodácsy Tamás kirúgása a Károliról)

Szerző: jhnnsclvn be december 28, 2013

kodacsy

Egy megdöbbentő menesztésről keringenek a hírek a facebookon és a blogunk kommentjei között. Az MRE Zsinatának elnöksége indoklás nélküli kirúgással kedveskedett Karácsonyra a Károli egyetemi lelkészének, egyben egyik legszimpatikusabb, legkarakteresebb, leggerincesebb oktatójának, Kodácsy Tamásnak. Amennyire elképesztőnek tartjuk az egyetemi lelkészi megbízatás visszavonását, annyira nem képedünk el. Legfeljebb azon, hogy ilyen sokáig megtűrte őt ez a sötét maffia. Kodácsy Tamás a Károli Gáspár Református Egyetem legjobb arca: nyílt, becsületes, értelmes. Nagyon nem illik a károlis tolvajok, csalók, hamisítók, sikkasztók és egyéb sunyi, alattomos gazemberek közé. – A szerk.

Tamás Kodácsy megosztott egy idővonalat.
december 22.
Kedves Kollégák! Kedves Hallgatók!
Mivel az utóbbi napokban sokan kerestek meg személyesen vagy telefonon, hogy a velem kapcsolatos információkról érdeklődjenek, ezért engedjék meg, hogy most egy közös levélben válaszoljak. A Károli Gáspár Református Egyetemen 2004. óta tartó egyetemi lelkészi kinevezésemet 2013. december 31. hatállyal visszavonta az MRE Zsinatának Elnöksége. A visszavonó határozat nem tartalmaz indoklást. (A visszavonásból következő januári egyházismeret és bibliaismeret vizsgák feladatát jeleztem az illetékeseknek.)

Köszönöm mindenkinek az elmúlt évtized közös pillanatait, amelyeket együtt élhettünk meg az istentiszteleteken, a bibliaórákon, az áhítatokon, vagy a tanórákon. Köszönöm a bölcsész, jogász, természettudományos és hitéleti területek határán való kérdéseket és kalandozásokat, az interdiszciplináris kurzusokban és nyilvános beszélgetésekben való részvételt. Nagyon sok motivációt kaptam mind az oktatóktól, mind a hallgatóktól! Köszönöm a közös imádságokat és a spontán beszélgetéseket, a bizalmat és a sok személyes találkozást!Tudom, hogy lehetett volna még többet tenni, és szerettem volna tovább és jobban szolgálni az egyetemet és egyházamat. Sokszor lehettem volna ügyesebb és kitartóbb. A korábban benyújtott javaslataimban többek között az egyházi beágyazottság megerősítése, a rohanásban a lelki alkalmak biztosításához egy védett időbeni sáv kialakítása, a valláshoz kapcsolódó interdiszciplináris kurzusok újraszervezése, a felnőtt-katekézis, egy újabb, női egyetemi lelkész beállítása, és az egyetemi élet hangulatának javítása állt. Bízom benne, hogy ezek megvalósulnak.

A magam részéről szeretnék továbbra is teológiával foglalkozni, tanítani, amennyiben egyszer erre lehetőségem lesz.Mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok ezzel a pár sorral:”Én, József kerültem egyet, és mégsem kerültem. Feltekintettem a levegőbe és a levegő megmeredt, és láttam ott a madarakat kiterjesztett szárnyakkal, mozdulatlanul. A földre tekintettem s egy kanalat láttam, majd embereket, akik ott táboroztak s kezükben kanál, de az étkezők nem ettek. Akik éppen felemelték a kanalat, nem vitték a szájhoz és nem is tették le, és mindenkinek a tekintete az égre volt függesztve. Juhokat hajtottak ott s a juhok megállottak; ütésre emelte a pásztor kezével a botot s a keze megállott. Folyóvizet láttam, a kecskék tartották rá a szájokat, de nem ittak, s egyszerre ment minden, a maga útján.” (Jakab apokrifus evangéliuma. In: Török István: Dogmatika, Free University Press 1985. 89.o.)
Karácsonyi áldáskívánással,
Kodácsy Tamás
kodacsy.tamas@gmail.com
www.facebook.com/tamas.kodacsy

Hozzászólás ehhez HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , | 24 Hozzászólások »


2013. Karácsony

Christmas 2013 (2013. Karácsony)

Szerző: jhnnsclvn be december 24, 2013

empty.manger2

A blog minden munkatársának és olvasójának meghitt Karácsonyi ünnepeket kíván a Szerkesztőség.

Kányádi Sándor: Isten háta mögött

üres az istálló s a jászol
idén se lesz nálunk karácsony
hiába vártok
nem jönnek a három királyok

sok dolga van a teremtőnek
mindenkivel ő sem törődhet
messzi a csillag
mindenüvé nem világíthat

megértjük persze mit tehetnénk
de olyan sötétek az esték
s a szeretetnek
hiánya nagyon dideregtet

előrelátó vagy de mégis
nézz uram a hátad mögé is

ott is lakoznak
s örülnének a mosolyodnak

http://www.youtube.com/watch?v=yM4a5b8q0no

http://tet.network.hu/video/klubvideok/isten_hata_mogott___kanyadi_sandor___mihi


Válasz a Szegedi Rendőrség újabb megkeresésére

Reply to the new request of the police (Válasz a Szegedi Rendőrség újabb megkeresésére)

Szerző: karoligaspar be december 19, 2013

A Ravasz László Baráti Kör két nappal ezelőtt, határidőben, megválaszolta a Szegedi Rendőrség újabb megkeresését Jakab Éva ügyben. Az újabb rendőrségi megkeresésést a mellékletekkel és az RLBK új válaszát alább közöljük.

Egyúttal kérjük a Szegedi Rendőrkapitányságot, hogy az ügyre vonatkozó esetleges további kérdéseit nekünk tegyék fel, mert mi vagyunk az illetékesek: 1. itt jelentek meg a kifogásolt kommentek, 2. itt jelent meg a levételükre vonatkozó kérés, 3. itt történt meg az eltávolításuk. A Ravasz László Baráti Kör semmilyen vonatkozásban nem illetékes, ezt megírták Önöknek, és erre az oldalra irányították Önöket. Mi a nyomozás során rendelkezésükre állunk. – A szerk.

Reply to the new request of the police (Válasz a Szegedi Rendőrség újabb megkeresésére)

2013. december 17.

ujmegkereses1ujmegkereses2rlbk.jakab1rlbk.jakab2rlbk.jakab3rlbk.jakab4

Tisztelt Nyomozók!

Ezennel eleget teszünk válaszadási kötelezettségünknek második megkeresésükre is.

Az Önök által csatolt mellékletek is azt támasztják alá, hogy nincs semmi közünk ehhez az ügyhöz. A feljelentő saját maga vetette le a kifogásolt kommenteket, kérése a blogon máig olvasható: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/10/23/breaking-news-the-peculation-case-in-the-press-bolcskei-es-tarr-sikkasztasa-a-sajtoban/#comment-28431

Az sem valós, hogy mi a kommentek levétele érdekében leveleztünk feljelentővel. A levétel, mint látható, tőlünk függetlenül, a másik blog működési szabályai és a felhasználási feltételek szerint, kizárólag a feljelentő kérésére történt. A levelezést sem mi kezdeményeztük, hanem a feljelentő. A levelezés tanúsága szerint mi nem ennek “érdekében” leveleztünk vele, hanem azt próbáltuk tisztázni, milyen szerepet játszott ő  jogászként a Mészáros-ügyben, amelyben mi tettünk korábban feljelentést. Ő a saját problémájáról beszélt, mi pedig a miénkről, ami nem volt ínyére.

Az előző rövid válaszunkban közöltek ezért teljes mértékben helytállóak voltak, azokat fenntartjuk. Szíveskedjenek belátni: ha nem fogadunk kommenteket, nem is találkozhatunk felhasználói adatokkal.

Mindezek értelmében még egyszer határozottan leszögezzük:

Részünkről senki semmilyen intézkedést nem tett Jakab Éva ügyében; a mellékelt levelezésből látszik, hogy a feljelentő korábban tette fel kérését a másik blogra, mint ahogy nálunk e-mailben érdeklődött; kifejezetten megkért minket, hogy tájékoztassuk a levételről, mivel – állítása szerint – nem olvassa a blogot; udvariasságból megtettük, de a köszönetet elhárítottuk, meg is mondván neki, hogy nem mi intézkedtünk; intézkedést egyébként is csak az érintett kérhet a deklarált felhasználási feltételek értelmében; ha ő azt vallotta, nem kért, vagy nem ő kért, iratellenesen nyilatkozott

Továbbá, mivel nálunk semmilyen adatot nem lehet megadni, mert nem lehet kommentelni, még a saját blogunkon sem találkozhatunk adatokkal, nemhogy egy idegen felület vezérlőpultján.

Így nekünk címzett, adatokra vonatkozó kérdéseiket nem értjük. Megválaszolni még kevésbé tudjuk.

Üzemeltetőnk a wordpress, személy szerint senkit sem ismerünk, még egymást sem, nemhogy felhasználókat vagy külföldi üzemeltetőket, mi, szerkesztők, csak nickeken tartjuk a kapcsolatot egymással.

Feltételezésünk szerint Jakab Éva bosszúból kevert bennünket az ügybe, mert mi voltunk azok, akik korábban feljelentést tettünk Mészáros Márton törvénytelen szegedi védése miatt, amelybe ő jogászként involválódott. (http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/10/07/potholes-and-traps-on-pals-way-2-katyuk-es-kelepcek-a-pali-uton-2// – szerk.)

Előző megkeresésüket nyílt felületen tolmácsoltuk a Jhnnsclvn blognak, kérve, hogy válaszolják meg saját felületükön az Önök részére, mert nem mi vagyunk az illetékesek. Megtették: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/12/09/open-reply-to-the-police-of-szeged-nyilt-valasz-a-szegedi-rendorkapitanysagnak/

Az ügyről többet elmondani nem tudunk, mert ahhoz semmilyen vonatkozásban nincs közünk, nem is értjük, hogy kerültünk egyáltalán képbe. Ismét hivatkozunk az előző bekezdésben foglalt linkre, amely az illetékes nyilatkozatát tartalmazza, így kérjük, további kérdéseikkel forduljanak közvetlenül hozzájuk.

Ravasz László Baráti Kör


Jakab Éva SZTE jogászprofesszor szabadalma

Eva Jakab’s patent (Jakab Éva szabadalma)

Szerző: jhnnsclvn be december 14, 2013

Jakab Éva jogászprofesszor seperc alatt megoldaná a Kurucinfó leleplezését. Csak ugyanazt a módszert kellene alkalmaznia a rendőrségnek a kurucinfo ellen, amit Jakab Éva javasol a Szegedi Rendőrkapitányságnak a teljesen ártalmatlan, ártatlan és az állítólagos bűnügyben teljesen érintetlen Ravasz László Baráti Kör ellen. Ha ártatlanok adatait ki kell szolgáltatni, akkor a bűnösökét miért nem? – A szerk.

A két nappal ezelőtti hír:

Kuruc-botrány: Deutsch 72 órát adott az ügyészségnek

2013. december 11., szerda 16:50 |

A Kuruc.infónak óriásplakát-felületet biztosító cég egy meg nem nevezett reklámügynökségre mutogatva hárít, miközben Deutsch Tamás 72 órás ultimátumot adott az ügyészségnek, hogy számolja fel a “tőről metszett náci szenny(hon)lapot”.

“A Kuruc.info egy tőről metszett náci szenny(hon)lap. A létezése nettó gyalázat” – írja Facebook-oldalán Deutsch Tamás. A fideszes EP-képviselő 72 órás ultimátumot adott az ügyészségnek arra, hogy “törvényes kötelezettségének végre eleget téve egyszer és mindenkorra felszámolja ezt a gennyláda náci hírportált”. Deutsch szerint a Kuruc.info a törvények betartására hivatott intézmények “teljes töketlensége” miatt tevékenykedik háborítatlanul.

“Az elmúlt napokban például mosolyogva óriásplakát helyet béreltek maguknak, óriásplakátot nyomtattak, majd kihelyezték azt a kibérelt helyre és gondolom még áfás számlát is kértek a szolgáltatásokért, mert így van ez rendjén. Zavartalanul élik egy náci hírportál dolgos hétköznapjait. Munkaidőn túl pedig szorgalmasan újságírókat illetve általuk zsidónak, cigánynak, buzinak, stb. minősített embereket fenyegetnek, szóval kedvenc szabadidős náci szenvedélyüknek hódolnak” – írja. “Nincs melléduma, nincs egyfelől-másfelől! Tessenek az ügyészségnél azonnal a két hátsó lábukra állni, mert kezemben a kréta és indulok a Legfőbb Ügyészség épületéhez ugróiskolát rajzolni” – áll az üzenetében.

02

Az ügyészség közleményben utasította vissza Deutsch Tamás ultimátumát. Azt írják, általában nem szoktak képviselők közéleti megnyilvánulásaira reagálni, de ez egy durva kirohanás volt, valótlan állításokkal. Az ügyészség több eljárást is indított a portál ellen, köztük M. Balázs ellen, aki a vádhatóság szerint főszerkesztőként rágalmazást követett el. Ráadásul annak ellenére tudtak vádat emelni, hogy az Egyesült Államok még 2007 őszén elutasította a portál szerverének lefoglalását az amerikai alkotmány első kiegészítésére, a sajtószabadságra hivatkozva.

Az ügy előzménye, hogy az Index kedden megírta: Budapest egyik frekventált helyén ki van téve a Kuruc.info óriásplakátja. A cikken dolgozó kollégánk levélben kereste fel a Hungaroplakát céget, amely a felületet biztosítja, ám a cégnek írt levele (a telefonszámával együtt) a Kuruc.infónál landolt. Kollégánkat azóta telefonon zaklatják, fenyegetik, de ez nem újdonság, hasonló eszközökkel rendszeresen él a nyíltan rasszista portál.

Bár a Hungaroplakát kedden jelezte, eltávolíttatja az óriásplakátot, ugyanakkor nem adott választ arra a kérdésünkre, ki volt a megrendelő, és az állítólagos reklámügynökség nevét sem árulta el. 

A Kuruc.info hosszú évek óta működik úgy, hogy noha sorozatos törvénysértéseket követ el (személyes adatokkal visszaél, rágalmaz, uszít), a sértettek tehetetlenek, mivel a mai napig nem tudni, kik az oldal készítői.

Ugyan folyamatban van egy büntetőper M. Balázs ellen, aki az ügyészség szerint 2006 környékén a lap főszerkesztője volt, de ebben az ügyben is meglehetősen gyenge lábakon áll a bizonyítás. A november 28-ai tárgyalásra például éppen a most megfenyegetett kollégánkat idézték be tanúként az ügyészség kérésére. Tanúvallomásában azt mondta, nem tudja, hogy M. Balázs szerkesztette volna az oldalt 2006 környékén, de az tény, hogy akkor egy ugyanilyen nevű ember írt neki a Kuruc.infótól. (A levelet a nyomozás során találhatták meg M. Balázs számítógépén.) Kollégánk vallomásában elmondta: bár informátoroktól hallott konkrét neveket arra vonatkozóan, kik szerkeszthetik jelenleg is az oldalt, de bizonyítani nem tudja, szerinte ez amúgy sem az ő, hanem a hatóságok dolga lenne, nekik vannak meg erre az eszközeik. Ugyanebben a büntetőperben Polgár “Tomcat” Tamást is kihallgatták.

Mindenesetre ha kiderülne, kivel szerződött a Hungaroplakát által meg nem nevezett reklámügynökség, akár közelebb is lehetne jutni a Kuruc.info készítőihez. Kollégánk egyébként feljelentést tesz az ügyben.

Eddig a hír.

http://index.hu/belfold/2013/12/11/kuruc-botrany_deutsch_72_orat_adott_az_ugyeszsegnek/

Namármost, ha Jakab Éva miatt kinyomozzák, milyen IP-címről került fel – és kérésére azonnal le is – két kifogásolt komment, akkor ugyanezt megtehetik a kurucinfo esetében is: Deutsch Tamás nem kér lehetetlent az ügyészségtől. Mi csak a 72 órás ultimátumon finomítanánk egy kicsit. Jakab Éva szabadalma értelmében azt tanácsolnánk a rendőrségnek, hogy 8 napon belül kérje annak az adatnak a kiadását, hogy miképpen landolt az Index újságírójának a Hungaroplakát céghez intezett levele a kuruc.infon? Egészen pontosan: milyen IP címről küldték milyen IP címre? – A szerk.

Hozzászólás ehhez Szeged University | Címke: , , | Szerkesztés | 23 Hozzászólások »


Nyílt válasz a Szegedi Rendőrkapitányságnak

Open reply to the police of Szeged (Nyílt válasz a Szegedi Rendőrkapitányságnak)

Szerző: jhnnsclvn be december 9, 2013

A Ravasz László Baráti Kör az alábbi levelet kapta e-mailben a Szegedi Rendőrkapitányságtól, amit kitettek a felületükre, a válaszukkal együtt: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2013/12/09/correspondence-with-the-police-of-szeged-levelezes-a-szegedi-rendorseggel/

JakabEfelj.megkereses

ValaszJEfelj.megkeresesre

A bővebb és nyílt választ mi, az illetékesek, adjuk meg ezen a felületen a Szegedi Rendőrkapitányság illetékes nyomozóinak az alábbiakban:

Tisztelt dr. Berhencz Anikó, Kardosné dr. Hős Krisztina és dr. Dillmann Dóra nyomozó asszonyok!

Jakab Éva professzor asszony vagy rendkívül feledékeny és figyelmetlen, vagy hobbija az alaptalan feljelentés és a rendőrség “félretájékoztatása”. Professzor asszony nemcsak abban vezette félre a rendőrséget, hogy a RLBK honlapján is megjelennek kommentek, amelynek valótlanságára az RLBK rövid válaszában felhívta a figyelmet, hanem abban is, hogy az RLBK közbenjárására távolítottuk el a kifogásolt hozzászólásokat. Ez egyszerűen nem igaz, csak az RLBK rosszhiszemű belekeverését szolgálja az ügybe. A kifogásolt hozzászólásokat Jakab Éva professzor saját kérésére távolítottuk el, mindenféle külső közbenjárás, intézkedés, beavatkozás nélkül. Erre az opcióra a kommentelési feltételekben mindenkor felhívjuk minden olvasónk figyelmét, ez a felhívás kommentelések előtt mindig megjelenik, bármikor ellenőrizhető. Így Jakab Éva is nyilvánvalóan olvasta, mielőtt egy 2013.11.11-én 11:45 perckor beküldött direkt hozzászólásával, ami meg is jelent a blogon, és mind a mai napig fent van: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/10/23/breaking-news-the-peculation-case-in-the-press-bolcskei-es-tarr-sikkasztasa-a-sajtoban/#comment-28431, intézkedett a kifogásolt bejegyzés eltávolításáról. Hogy a professzor asszony félrevezette a rendőrséget, arra a bizonyítékot nemcsak ezzel a linkkel, hanem a szöveg alatti ablakban is közöljük, kényszerűségből, hiszen a hitelességet igazoló feljelentői adatokat csak ez tartalmazza. Különben még esetleg bennünket gyanúsítana meg a professzor asszony a szerzőséggel, amire feljelentése alapján hajlamosnak látszik.

Jakab Éva jogász professzor tehát háromszorosan is félrevezette a hatóságot, hiszen az RLBK-n egyáltalán nincsenek hozzászólások, a mi oldalunkon pedig minden jogos és alapos kifogásnak helyt adunk, ahogy ezt a kommentek előtt felugró ablakban ígérjük. De azért is alaptalan a feljelentés, mert ha egyszer a hozzászólást – éppen az ő kérésére – töröltük, azzal egyidejűleg az adatok is megsemmisültek, ezért még ha akarnánk sem tudnánk előkeresni az IP-címet, e-mailt, nicket. Megjegyezzük, hogy IP-címeket akkor sem adhatnánk ki, ha történetesen meglennének, mert olvasóink bizalma rendülne meg bennünk. De ebben az esetben az adatok nem is lehetnek meg, épp a feljelentő intézkedésének köszönhetően. Mi minden hozzászólónk biztonságát szavatoljuk, ugyanakkor a hozzászólásokban esetlegesen érintettek jogos sérelmeit is – az érintettek külön kérésére – azonnal orvosoljuk. Nem követtünk és nem követünk el törvénytelenséget!

Jakab Éva hozzászólásának adatait azonban kénytelenek vagyunk rövid időre nyilvánosságra hozni (ha a hatóság elolvasta, kérjük jelezze és akkor azonnal töröljük), mert csak ezzel tudjuk bizonyítani, hogy nemcsak hogy ő volt az személyesen, aki s.k. eltávolíttatta a szerinte sértő bejegyzést, hanem az is ő volt, aki ezzel az intézkedésével a tőlünk most követelt adatokat egyszersmindenkorra hozzáférhetetlenné tette.

Jakab Éva zavaros és ellentmondásos intenciói miatt nemcsak a feljelentést tartjuk alaptalannak, hanem a feljelentő személyét is hiteltelennek. Nem zárható ki ugyanis, hogy ezt a feljelentést Jakab professzor alibiből tette, annak tudatában, hogy a kérése – az adatok tudatos megsemmisíttetése után – teljesíthetetlen. Ennek oka pedig lehet az is, hogy a kifogásolt kommenteket mégiscsak ő maga küldte vagy küldette be valakivel a blogra, de emiatt később kellemetlensége támadt feletteseivel, és a rendőrség fölösleges dolgoztatásával akarja “lefedni” magát.

Kérjük a nyomozó hatóságot, hogy a nyomozást terjessze ki a feljelentő tevékenységére, motívumaira is, majd tiszteljen meg bennünket ugyanilyen nyílt tájékoztatással a nyomozás eredményéről! Válaszuknak természetesen azonnal helyt adunk honlapunkon.

A szerkesztőség

Az alábbi szöveg helye a neten (még egyszer): http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/10/23/breaking-news-the-peculation-case-in-the-press-bolcskei-es-tarr-sikkasztasa-a-sajtoban/#comment-28431

Jakab Éva
jakabeva@juris.u-szeged.hu
141.2.163.92
Hozzászólás: 2013-11-11 – 11:45 de | Válasz Szegedi Kolléga hozzászólására

Azonnali hatállyal kérem a “Prof. Dr….” és a “Juris” nevekkel fémjelzett blogok eltávolítását: tartalmuk koholmány és a honlapon való közlésük bűncselekménynek minősül, mivel eredeti változatukban a nevemmel visszaélve kerültek közlésre. A feljelentést ismeretlen elkövető ellen megtettem. Amennyiben nem veszik le ezeket a szövegeket, a honlap működtetői ellen is feljelentést teszek.